Aarhusgaarden A til Z

Administrator

Foreningens administrator varetager den daglige administration af ejendommen, herunder opkrævning af boligafgift, udsendelse af rykkere, udfærdigelse af varmeregnskab, indkrævning af kabel-TVafgift m.m. I forbindelse med køb og salg står administrator for overdragelse af andelen. Administrator leverer desuden juridisk bistand og vejledning til bestyrelsen.

Se administrators kontaktinformation under Kontakt

Affald

Affaldsskakten til husholdningsaffald findes på reposen mellem etagerne i hver opgang. Al affald, der kastes i skakten, skal være i lukkede poser. 

Affaldsskakten er kun til almindeligt husholdningsaffald. I gården findes et antal affaldscontainere, der kan anvendes hvis affaldet er uegnet eller for stort til affaldsskakten.

 

Storskrald er beboerne selv ansvarlige for at fjerne. Afhentning af storskrald sker efter aftale med kommunen. For at sikre afhentningen og undgå misforståelser anbefales det at angive afhentning  på adressen Frederiksgade 2 ved reklamesøjlen. Årsagen hertil er at kommunens chauffører har svært ved at finde Åboulevarden nummer 43 og 45. Nærmere information findes på Aarhus kommunes hjemmeside og de kan desuden kontaktes på tlf. 87441144. Storskraldsordningen gælder dog ikke byggeaffald herunder køkken- og badeværelseselementer, som man selv er ansvarlig for at bortskaffe.Papir- og papaffald som er egnet til genbrug (f.eks. aviser) kan lægges i de i gården opstillede papircontainere.

 Flasker og glas til genbrug kan afleveres i flaskecontaineren i Christiansgade/Åboulevarden.

 Batterier kan afleveres i containeren i Christiansgade/Åboulevarden.

Belåning af andel

Ønsker du som køber af en andel at finansiere købet helt eller delvist ved belåning af andelen, skal du henvende dig til dit pengeinstitut eller en kreditforening og udlevere de oplysninger, som långiveren ønsker. Sådanne oplysninger er typisk dem du får udleveret af sælger i forbindelse med salg, og som findes omtalt i foreningens: 
“Vejledning vedrørende salg af boligandele i Andelsforeningen Aarhusgaarden” 
samt “Orientering om lån mod pant i andelen”.

 Eksisterende andelshavere har mulighed for at optage lån med pant i andelen og derved belåne den aktuelle friværdi.

I forbindelse med pantsætning er en adkomsterklæring nødvendig. Denne skal dokumentere, at du er berettiget til at pantsætte andelen og at betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Adkomsterklæringen kan, mod et gebyr, rekvireres hos administrator.

Bestyrelsen

Aarhusgaardens bestyrelse består af fem personer, der vælges blandt andelshaverne af generalforsamlingen. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder cirka en gang om måneden, og ellers når der er specielle behov herfor. 

Bestyrelsen skal inddrages i forbindelse med salg af andelen, værelsesudlejning, fremleje af andelen, ombygninger og vurdering af forbedringer.

Se hvordan du kan kontakte bestyrelsen under Kontakt

Boligafgift

Boligafgiften betales til Reg.nr. 3627 konto nr. 3258151534 i Danske Bank senest 3. hverdag i måneden. Ved brug af indbetalingskort fremgår forfaldsdatoen af indbetalingskortet. Betalingen kan arrangeres med betalingsservice. Restance med boligafgiften vil afføde en rykker fra administrator med pålagt gebyr. Manglende betaling af boligafgift vil i sidste instans medføre eksklusion af foreningen med salg af andelen til følge.

Boligaftale

Efter overtagelse af andel udfærdiges en boligaftale af administrator, hvori gældende vilkår for brug af andelen angives.

Cykler

Der findes cykelstativer i gården. Adgang til gården sker for cykler gennem Frederiksgadeporten. Adgang må ikke finde sted gennem de relativt snævre Åboulevard-indgange pga. risikoen for at skamfere opgangene. Cykler må ikke parkeres i opgangene og Frederiksgadeporten eller henstilles på gaden, så de er til gene for de forretningsdrivende eller hindrer den fri passage gennem gadedørene og porten.

Dørtelefon

Se brugsanvisning til dørtelefon her:

Elevatorerne

Elevatorerne er af ældre dato, men opfylder selvfølgelig alle sikkerhedsmæssige krav. De må ikke overbelastes, hverken ved person- eller godstransport. 

Vær varsom med genstande, der kan skade elevatorerne indvendigt. Eventuelle skader vil blive forlangt udbedret af skadevolder.

 

Hvis elevatoren er ude af drift, kan bestyrelsen kontaktes. 

Hvis du sidder fast i elevatoren, er der i hver elevator en telefonlinje, så du kan tilkalde hjælp via vagtcentralen.

Se hvordan du kontakter bestyrelsen under Kontakt

Elinstallationer

Målerskabene findes i opgangene ved entredørene. For nogle forretningsdrivendes vedkommende findes målerskabene i kælderen Åboulevarden 43 og 45. 

Ved salg af andele skal elmåleren aflæses af sælger og det nye ejerforhold meddeles NRGI af hensyn til opkrævningen for el. Det påhviler andelshaveren at vedligeholde elinstallationerne i andelen.

Energimærkning

Her kan den lovpligtige energimærkning ses:

Fællesrum

I kælderen (nedgang i gården ud for Åboulevarden 43) har foreningen et fællesrum, der kan anvendes til kortvarige reparationer og istandsættelse. Oprydning er nødvendig efter endt brug.

Flasker

Se affald.

Fremleje

Se siden Fremleje

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år i april og indvarsles senest to uger forinden med omdeling af dagsorden (se vedtægterne) og relevant materiale, herunder regnskab og budget samt den årlige vurdering af ejendommen og værdiansættelsen af den enkelte andel.

Grill

På tagterrassen er der opstillet en grill til fælles afbenyttelse. For at alle kan have glæde af den, er det nødvendigt at rengøre grillen efter brug.
Bemærk at grillstarter, engangsgrill og lignende ikke må placeres på terrassens belægning, da belægningen ikke kan tåle høje temperaturer.

Hvis flasken med gas løber tør mens du griller, står der en reserveflaske med gas inde i reolen når du går ud på tagterrassen mod Frederiksgade. Hvis du tager reserveflasken i brug er det dit ansvar at bytte den tomme gasflaske til en fyldt. PÅ den måde undgår vi at løbe tør for gas til grillen.

Gas kan eksempelvis købes i Silvan på Silkeborgvej.

Udlægget for gassen refunderes ved at aflevere kvittering til bestyrelsen med angivelse af kontonummer til den konto pengene skal overføres til. Beløbet overføres fra administrator og forvent ekspeditionstid.

Gulvafslibning

Gulvafslibning bør udføres af professionelle og i så begrænset omfang som muligt. Se vedligeholdelse af andelen.

Håndværkere

Som andelshaver afholder du selv udgiften til håndværkere rekvireret i forbindelse med andelens almindelige vedligeholdelse. Foreningen har en række håndværkere, som kender ejendommen, og som du med fordel kan benytte, men det står dig frit for, at benytte de håndværkere, du ønsker. Kontaktinformation til foreningens håndværkere kan rekvireres ved at henvende sig til bestyrelsen.

Hvis det vurderes, at en håndværker er påkrævet i forbindelse med et forhold, det påhviler foreningen at afholde, rekvireres håndværkeren af bestyrelsen. Du kan ikke regne med at få udgiften refunderet, hvis du selv tilkalder en håndværker til vedligeholdelsesopgaver, som er foreningens ansvar.

Husleje

Se under punktet Boligafgift

Husorden

Foreningen har en husordenen. Gentagne overtrædelser af husordenen kan meddeles skriftligt til bestyrelsen. I særligt alvorlige tilfælde kan eksklusion komme på tale “når et medlem optræder til væsentlig gene for andre medlemmer eller til gene for foreningen” (Se vedtægternes § 18).

Se også Husordenen

Istandsættelse og forandring

Du må gerne istandsætte og forandre din andel udover almindelig kosmetisk istandsættelse, men du skal have tilladelse fra foreningens bestyrelse, før du går i gang med arbejdet. I nogle tilfælde kræver det også en byggetilladelse fra kommunen.

Se også: Istandsættelse og forandring

Kabel-TV

Foreningen er tilsluttet kabel TV fra YouSee. Da tilslutningen blev etableret i sin tid, ønskede de forretningsdrivende ikke at være med, hvorfor de ikke er tilsluttet. 

Tilslutning kan etableres mod betaling af installationen. Gennemboring af ydermuren og betonmarkisen i den forbindelse skal aftales med bestyrelsen. Kabel TV afgiften opkræves månedligt sammen med boligafgiften.

Har du tekniske problemer med dit kabel TV, skal du rette henvendelse direkte til YouSee

Har du ønske om at skifte imellem de tre kanalpakker, der som standard er adgang til i foreningen, skal du rette henvendelse til Administrator. Du skal være opmærksom på, at skift af kanalpakke vil være pålagt et gebyr.

Kæledyr

Kæledyr er tilladte. Der henvises til husordenens beskrivelse af dyrehold.

Navneskilt

Udenfor entredøren skal der være et navneskilt. Papirlapper må ikke benyttes som navneskilt, heller ikke af lejere af værelser eller ved fremleje af andelen. Navneskilte ved dørtelefonen, placeret ved indgangene til ejendommen, opsættes ved henvendelse til bestyrelsen. Navneskilt til postkasse kan laves ud fra dette dokument (link til PDF)

Nøgler

Foreningens nøglesystem, iLoc, gør det muligt for foreingens nøgleansvarlige at styre de enkelte nøglers adgang til ejendommen digitalt.

Hvis du har brug for at bestille nye nøgler, kan du sende en e-mail til bestyrelse@aarhusgaarden.dk med navn, andelsens adresse og det ønskede antal nye nøgler. En ny nøgle koster 400 kr., som trækkes af administrator igennem den månedlige boligafgift. 

Der kan gå op til 7-14 dage før nye nøgler udleveres, medmindre det er en hastesag. Udlevering sker efter aftale og med underskrift på modtagelse af nøglen.

Tag straks kontakt til bestyrelse@aarhusgaarden.dk, hvis en nøgle bliver væk, hvorefter nøglen bliver spærret. Derefter kan der bestilles en ny nøgle mod betaling.

Parkering

Det er ikke tilladt at parkere motoriserede køretøjer såsom biler og motorcykler mv. i gården. For parkering af disse henvises til offentlige P-pladser eller udlejningspladser.

Pulterrum

Til hver beboelsesandel hører et pulterrum på loftet. Gangarealet i forbindelse med pulterrummene skal holdes fri for effekter pga. brandfare.

Salg af andele

Andelshaveren bestemmer selv til hvem andelen skal sælges. 

Ved salg skal bestyrelsen godkende den maksimalt tilladelige salgspris som en sum af andelens værdi og eventuelle forbedringer minus afskrivninger af forbedringer.

Se også
“Vejledning vedrørende salg af boligandele i Andelsboligforeningen Aarhusgaarden”

samt
“Retningslinier for fastsættelse af forbedringstillæg”

.

Snarest muligt efter køberens overtagelse af andelen gennegåes denne med bestyrelsen og bestyrelsens synsmand, for at konstatere eventuelle mangler ved lejlighedens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med lejligheden (se også vedtægternes § 15).

Skader

Beboerne er forpligtigede til hurtigst muligt at melde skader og mangler, som det påhviler foreningen at udbedre, til bestyrelsen.
 

Skader og mangler, som det ifølge lejeloven påhviler beboerne selv at udbedre, skal rettes hurtigst muligt, da eventuelle skadefølger, f.eks. vandspild, berettiger foreningen til at kræve erstatning af skadevolderen.


Rekvirerer du VVS-håndværkere, skal der gives besked til bestyrelsen senest dagen før i de tilfælde, hvor arbejdet kræver adgang til ejendommens installationer.


Skillefladen mellem andelshaverens og andelsboligforeningens ansvar går ved T-stykkerne på stigerørene og ved faldstammen. Det betyder i praksis, at lodrette rør er foreningens ansvar, mens ansvaret for vandrette rør, herunder tilslutninger og afløb, påhviler andelshaveren.

Skiltning

I henhold til vedtægterne skal skiltning ved foreningens butikker godkendes af bestyrelsen. Du kan altså ikke sætte et hvilket som helst skilt op. Dette gælder såvel for skiltning på facaden som i opgangene.

Storskrald

Andelshaverne skal selv bestille afhentning af storskrald på Aarhus Kommunes hjemmeside. For at sikre afhentningen og undgå misforståelser anbefales det at angive afhentning  på adressen Frederiksgade 2 ved reklamesøjlen. Årsagen hertil er at kommunens chauffører har svært ved at finde Åboulevarden nummer 43 og 45. Se også under “Affald”.

Syn

Når en ny andelshaver har overtaget en andel i Aarhusgaarden, skal der foretages flyttesyn, hvor den nye andelshaver og én eller flere repræsentanter for bestyrelsen er tilstede. For at sikre at flyttesynet er ensartet og fagligt korrekt, deltager desuden en professionel synsmand, som efterfølgende udarbejder en flyttesynsrapport. Bestyrelsen har ansvar for at gennemføre flyttesynet. Se også Flyttesyn.

Tagterrasser

Tagterrasserne kan benyttes af alle andelshavere. Andelsboligforeningen har opstillet havemøbler og grill til fælles afbenyttelse.

Hold belægningen på tagterrassen i god stand.

Vi beder jer derfor om følgende:

  • Sæt ikke grill direkte på belægningen
  • Skod ikke cigaretter på belægningen
  • Ryd op efter Jer
  • Stil borde, stole og hynder på plads efter brug

Hvis uheldet er ude, specielt hvis belægningen tager skade, så meld det straks til bestyrelsen.

Bemærk venligst at eftersom tagterrassens belægning ikke tåler høje temperaturer, må varme genstande (eksempelvis engangsgrill, grillstarter, fyrværkeri) ikke stilles på belægningen.

Tilstandsvurdering

Foreningen får løbende udarbejdet tilstandsrapporter, som danner grundlag for foreningens langsigtede vedligeholdelsesplan. Seneste tilstandsrapport er fra 2022. Tilstandsrapporten kan rekvireres hos bestyrelsen.

Udlejning

Udlejning af et værelse skal meddeles til bestyrelsen, og de øvrige beboere i opgangen skal gøres opmærksom på det nye ansigt i opgangen f.eks. ved opslag på opslagstavlen ved vaskerummet.

Se desuden “Fremleje”.

Varme

Der betales månedlige a conto varmebidrag, og en gang årligt aflægges et varmeregnskab, hvor det opgøres om der skal ske tilbagebetaling eller ekstraopkrævning. Der betales i forhold til andelens størrelse og antallet af haner. Der er en vis automatik i styringen af varmeanlægget i forhold til udetemperaturen og vindhastigheden. Varmen sænkes om natten.

Vaskerum

Foreningen har fælles vaskefaciliteter på 6. sal i hver opgang. Vaske- og tørremaskinerne må benyttes i tidsrummet fra kl. 7:00 til 20:30 på alle ugens dage.

Tidsrummet for at vaske skal overholdes af hensyn til beboerne under vaskerummet, da der er meget lydt. Af samme grund bør det tilstræbes, at færdsel i vaskerummet udenfor vasketiden sker så stilfærdigt som muligt.

Det påhviler brugerne at sørge for rengøring af vaskerummene efter brug og fjerne tom emballage. I regn, sne-, frost- og stormvejr skal vinduerne i vaske- og tørrerum holdes lukkede.

Erhvervsandelene må kun vaske tøj og andet, der relaterer sig til erhvervsdriften.

Se i øvrigt opslag ved/i vaskerum angående brug af vaskefaciliteterne. Se endvidere foreningens husorden.

Uregelmæssigheder med vaskemaskinen eller tørretumbleren rapporteres til bestyrelsen.

Vedligeholdelse

I henhold til vedtægternes § 8 har andelshaveren pligt til at vedligeholde andelen:

”Foreningens medlemmer er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse indvendigt i boligen/erhvervsandelen, bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlæg og fælles forsynings- og afløbsledninger, og bortset fra udskiftning af hoved- og bagdør, samt vinduer og udvendige døre. Et medlems vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. Et medlems vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse som skyldes slid og ælde” (Vedtægternes § 8.1).

”Al udvendig vedligeholdelse påhviler foreningen, herunder vinduer, døre og alle ejendommens hovedforsynings- og afløbsledninger. Bestyrelsen kan fastsætte retningslinier for vedligeholdelsesforpligtelsens omfang og afgrænsning” (Vedtægternes § 8.4).
Det vil sige, at andelshaveren f.eks. har pligt til at foretage den fornødne vedligeholdelse af vægge, lofter og gulve, samt at vedligeholde og forny elinstallationer, hårde hvidevarer og sanitet i andelen.

Se “Forbedringer”.
Se i øvrigt “Retningslinier for fastsættelse af forbedringstillæg”.

Venteliste

Andelsboligforeningen Aarhusgaarden har ingen venteliste for boligsøgende. Det er derfor ikke muligt at blive skrevet op til en bolig i foreningen. Af samme årsag vil skriftlige henvendelser vedrørende opskrivning generelt ikke blive besvaret.

Vicevært

Foreningen har tilknyttet et eksternt firma til at stå for viceværtopgaver. Det omfatter følgende:

  • Tilsyn med ejendommen og de tekniske installationer, herunder varmeanlæg, vandforsyning, faldstammer, elevatorer og vaskerumsmaskiner
  • Tømning af affaldsskakter
  • Trappevask
  • Pudsning af vinduer i fællesarealer
  • Renholdelse af ejendommens fællesarealer: tagterrasser, gård, gange til pulterrum med mere.
 
Henvendelse vedrørende viceværtopgaver skal ske til bestyrelse@aarhusgaarden.dk.

Vinduer

Udvendig vedligeholdelse af vinduerne, herunder udskiftning af termoruderne, påhviler andelsboligforeningen. Hvis en termorude er defekt meddeles dette til bestyrelsen på bestyrelse@aarhusgaarden.dk. Almindelig vedligeholdelse af vinduerne påhviler andelshaverne.