Salg af boligandele

Reglerne for salg af andele findes dels i lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber, bekendtgørelse nr. 1539 om oplysningspligt ved salg af andelsboliger og i foreningens vedtægter.
Når du skal sælge din andel, bør du være opmærksom på følgende fremgangsmåde:

1: Inden en aftale om salg kan igangsættes skal sælger sørge for at udlevere følgende dokumenter til den interesserede køber: 

 • Information om godkendte forbedringer og evt. tilpasset inventar og løsøre i andelsboligen. Se i øvrigt Istandsættelse og forandring 
 • Foreningens vedtægter
 • Energimærke
 • Seneste årsrapport
 • Budget for det kommende år
 • Referat fra senest afholdte ordinære generalforsamling og evt. senere ekstraordinære generalforsamling
 • Vedligeholdelsesplan, såfremt en sådan er udarbejdet
 • Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen
 • Nøgleoplysningsskema for den aktuelle bolig, der er til salg 
 • Vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger
 • Øvrigt relevant materiale 


Alle ovennævnte dokumenter, undtaget godkendte forbedringer kan rekvireres ved henvendelse til administrator. Se Kontakt

Administrator skal dog bruge oplysninger om de godkendte forbedringer inden nøgleoplysningsskemaet kan udfyldes. 

2: Prisen på andelen må maksimalt udgøre den værdi, der er fastsat på den ordinære generalforsamling – med fradrag for evt. fejl/mangler og med tillæg for eventuelle forbedringer, løsøre m.v

Maksimal prisen i et kalenderår er altså den samme, uanset om overdragelsen finder sted f.eks. 1/7 eller 1/12 i et kalenderår, og den fastsatte pris baserer sig på det godkendte årsregnskab for det forrige kalenderår. Indgås der aftale om salg således at overtagelse af andelen først finder sted i et nyt kalenderår, kan det aftales, at prisen efterfølgende reguleres til den pris for andelen, der fastsættes af generalforsamlingen i det kalenderår, hvor overdragelsen reelt finder sted. 

En sådan reguleringsklausul kan alene godkendes såfremt der i aftalen er indsat et maksimum for reguleringsbeløbet. Køber og sælger skal selv gøre opmærksom på en sådan aftale i forbindelse med kontakt til administrator for udarbejdelse af overdragelsesaftale. 

3: Når køber og sælger er blevet enige om overdragelse af andelen, retter sælger henvendelse til administrator med oplysninger om:

 • Dato for overdragelse
 • Aftalt pris for andelen
 • Kontaktoplysninger på køber i form af navn, adresse, tlf.nr. og mail. 


Da administrator er underlagt regler om hvidvaskning, skal køber og sælger desuden fremsende ID-oplysninger i form af farvekopi af pas eller kørekort samt sundhedskort. 

Når administrator har modtage ovennævnte oplysninger og dokumenter udarbejdes overdragelsesaftalen. 

4: Overdragelsesaftalen med bilag sendes til underskrift hos køber, sælger og bestyrelse digitalt. 

Aftalen godkendes således af alle parter ved brug af NemID/MitID. 

Alle parter modtager efter sidste underskrift en mail med den underskrevne overdragelsesaftale og bilag.

5: Købesummen skal indbetales til foreningens konto senest 5 hverdage før overdragelsen.

Hvis overdragelsesaftalen bliver indgået mere end 2 uger før overtagelsesdagen, kan sælger forlange, at køber senest 7 hverdage efter aftalens indgåelse enten deponerer overdragelsessummen eller stiller standardbankgaranti for denne. Det
deponerede/garanterede beløb skal frigives til andelsboligforeningens konto senest 5 hverdage før overtagelsesdagen.

6: Det er muligt for køber at optage lån med pant i andelen til finansiering af købet. Dette sker via købers bank.

7: Ved overdragelsen skal sælger aflevere andelsboligen ryddet og uden mangler. 

Bestyrelsen vil sammen med sælger, køber og ekstern synsmand foretage syn af andelen og der udarbejdes synsrapport som godkendes af alle parter. 

Synsapport lægges til grund for udbetaling af købesummen. 

Udgiften til synsmanden deles ligeligt mellem køber og sælger.  

8: Administrator sørger for udbetaling af købesummen til sælger med fradrag af eventuelle skyldige beløb til foreningen eller andre kreditorer, som har taget pant/udlæg i andelen.

Købesummen vil blive afregnet senest 10 hverdage efter overdragelsen. 

Foreningen har lov til at tilbageholde evt. beløb til sikkerhed for reparationer i forbindelse med manglende vedligeholdelse. 

9: Køber vil kort tid efter overdragelse få fremsendt andelsbevis.

10: I forbindelse med købers overtagelse og indflytning i andelsboligen, oprettes der en boligaftale mellem andelsboligforeningen og køber. Denne aftale vil blive fremsendt af administrator til underskrift digitalt på samme vis som selve overdragelsesaftalen.

Diverse gebyrer:

 • Overdragelsesgebyr kr. 7.500,00 (Betales af køber)
 • Afregningsgebyr kr. 3.750,00 (Betales af sælger) uanset pant eller ej
 • Erklæring om adkomst kr. 2.500,00
 • Fremsendelse af materiale til mægler kr. 2.500,00
 • Forgæves udarbejdelse af overdragelsesaftale kr. 5.000,00 (betales af sælger)
 • Rykkergebyr ved for sen betaling af boligafgift udgør i år 2022 kr. 291,00 pr. påkrav og reguleres løbende i takt med de lovbestemte satser i lejelovgivningen jf. LL §182 stk. 2


Opdateret september 2022