Husorden

Ifølge foreningens vedtægter § 11, er bestyrelsen bemyndiget til at fastsætte regler for husorden.
 Disse regler skal medvirke til at skabe og bevare et godt klima i ejendommen.
Reglerne er således et led i bestræbelserne på at sikre god ro og orden for alle og holde ejendommen i en ordentlig stand. Det er derfor i alles interesse, at man overholder disse regler.

Affald

Der må ikke kastes uindpakket affald i affaldsskakten. Af hygiejniske grunde skal alt affald indpakkes. Det er vigtigt at affaldsposerne lukkes forsvarligt. Spildes der affald på trappen eller væggen ved affaldsskakten, påhviler det den der har spildt at fjerne spildet. Forurener man i øvrigt trappe eller opgang, må man foretage den nødvendige rengøring straks.

Flasker og andet glasaffald må ikke kastes i affaldsskakten eller i containerne i gården, men skal i de opstillede genbrugscontainere i krydset Christiansgade/Åboulevarden. Der er opstillet Pap/papircontainer i gården, er disse fyldte kan container i krydset Christiansgade/Åboulevarden benyttes.

Papkasserne skal presses sammen eller skilles ad, så de fylder mindst muligt. Ved håndtering af storskrald skal der rettes henvendelse til kommunen på tlf. 87441144 eller via følgende hjemmeside: http://www.aksys.dk/storskrald/

Afløb

Der må ikke kastes ting i WC kummen, som kan stoppe afløbet. Beboerne skal sørge for renholdelse af riste og afløb, da tilstopning af disse kan forvolde vandskader i de underliggende etager.

Altaner

Bankning af tæpper og lignende skal ske i gården og aldrig på altanerne. Det er ikke tilladt at kaste cigaretskod og lignende ud fra altanerne. Beboeren skal holde afløbet og afløbsristen på altanerne rene. Vær opmærksom på at blomsterkasser på altanerne sikres forsvarligt.

Antenner og paraboler

Det er ikke tilladt at opsætte antenner og paraboler.

Brug af elevatorer

Elevatoren må ikke benyttes til transport af tunge genstande, som kan skade elevatoren med ridser og skrammer. Ved sådant misbrug vil skadevolderen blive draget til ansvar.

Cykler

Der findes cykelstativer i gården. Adgang til gården sker for cykler gennem Frederiksgadeporten. Adgang må ikke finde sted gennem de relativt snævre Åboulevard-indgange pga. risikoen for at skamfere opgangene. Cykler må ikke parkeres i opgangene og Frederiksgadeporten eller henstilles på gaden, så de er til gene for de forretningsdrivende eller hindrer den fri passage gennem gadedørene og porten.

Dyrehold

Det er tilladt at have et mindre kæledyr pr. lejlighed. Det påhviler dyrets ejer at sikre, at det ikke ved sin adfærd er til gene for andre beboere. Ejendommens gård må ikke bruges til luftning af kæledyr. Hvis dyret ved et uheld forretter sin nødtørft på trappe, gang, gård eller tagterrasse, må ejeren omgående sørge for at fjerne det.

Fodring af vilde dyr

Fodring af katte eller fugle i gården er ikke tilladt, idet spild kan tiltrække skadedyr.

Fælles toilet på 6. sal

Foreningen har et fælles toilet, som er placeret på 6. sal i Frederiksgade 2. Beboerne har pligt til rengøre toilettet efter eget brug. Hvis beboerne har gæster på tagterrasserne, som bruger toilettet, skal HELE toilettet gøres rent efterfølgende.

Skader og mangler

Beboerne er forpligtet til hurtigst muligt at melde skader og mangler, som det påhviler foreningen at udbedre, til bestyrelsen.
 Skader og mangler, som det ifølge lejeloven påhviler beboerne selv at udbedre, skal rettes hurtigst muligt, da eventuelle skadefølger, f.eks. vandspild, berettiger foreningen til at kræve erstatning af skadevolderen.
Rekvirerer man VVS-håndværkere, skal man give besked til bestyrelsen i god tid før i de tilfælde, hvor arbejdet kræver adgang til ejendommens installationer.
 

Skiltning

Udformning af skiltning ved forretningslokaler skal godkendes af bestyrelsen.
 Anbringelse af udhængnings skabe, automater, markiser og lignende må kun ske efter skriftlig tilladelse fra bestyrelsen.
 Skiltning i opgangen må kun ske på de opsatte navneplader ved døren.

Støj

Støjende adfærd, der er til gene for andre, herunder støj fra radioer og lignende, er ikke tilladt.
Musikudøvelse i erhvervsøjemed må ikke finde sted uden bestyrelsens skriftlige godkendelse.
 Anden musikudøvelse samt støjende underholdning i øvrigt må kun udøves således at den ikke er til væsentlig gene for de øvrige beboere. 
Man bør tilstræbe at brug af boremaskiner og andet støjende værktøj kun finder sted inden for normal arbejdstid.

Storskrald

Effekter af enhver art, må ikke henstilles i porten, i opgange, i kældergange eller gange ved pulterkamre.
 Effekter som beboerne måtte ønske fjernet, skal beboeren selv tage kontakt til kommunens storskraldordning på telefon 8744 1144 eller via følgende hjemmeside: http://www.aksys.dk/storskrald/, desuden er det beboerens eget ansvar at stille storskrald ud til afhentning aftenen inden aftalt tidspunkt.
Vær opmærksom på at byggeaffald ikke er dækket ind under kommunens storskrald ordning, og at det påhviler beboeren selv art bortskaffe dette affald.

Tagterrasser

Tagterrasserne er fælles rekreative områder, hvor andelsboligforeningen stiller møbler og grill til rådighed for beboerne.

Brugerne skal rydde op efter sig, stille stole og hynder på plads samt rengøre grillen efter brug.

Trappeopgange

Trappeopgangene er fællesarealer og brandveje. Derfor må beboerne ikke stille cykler, barnevogne, rollatorer og andre private ting i indgangspartier, på reposer og på trappen. Og fodtøj må ikke stilles uden for dørerne. 

Det er fint med grønne planter i passende omfang på reposen mellem etagerne. Blot skal de holdes pæne, og der skal være fri og rigelig passage rundt om planterne. Desuden skal man være opmærksom på ikke at lave kalkmærker på terrazzogulvene ved vanding af planter.

Dørmåtterne skal renses forsvarligt for snavs af hensyn til trappevask.

Vaskerum

Foreningens vaske- og tørremaskiner må benyttes i tidsrummet fra kl. 7:00 til 20:30 på alle ugens dage.

Tidsrummet for at vaske skal overholdes af hensyn til beboerne under vaskerummet, da der er meget lydt. Af samme grund bør det tilstræbes, at færdsel i vaskerummet udenfor vasketiden sker så stilfærdigt som muligt.

Erhvervsandelene må kun vaske tøj og andet, der relaterer sig til erhvervsdriften.

Det påhviler brugerne at sørge for rengøring af vaskerummene efter brug og fjerne tom emballage. I regn, sne-, frost- og stormvejr skal vinduerne i vaske- og tørrerum holdes lukkede.

Bestyrelsen kan i hver enkelt opgang fastsætte særskilte regler for brugen af opgangens vaskerum, herunder regler for reservering af vasketid. Se gældende regler på opslag ved/i vaskerummet.

Læs desuden om gældende retningslinier på Aarhusgaarden A-Z.