Salg af erhvervsandele

I forbindelse med overdragelse af erhvervsandele i andelsboligforeningen skal parterne være opmærksomme på følgende regler. Der henvises i øvrigt til andelsboligforeningens vedtægter:

1: Inden en aftale om salg kan igangsættes skal sælger sørge for at udlevere følgende dokumenter til den interesserede køber: 

 • Information om godkendte forbedringer og evt. tilpasset inventar og løsøre i andelsboligen. Se i øvrigt Istandsættelse og forandring 
 • Foreningens vedtægter
 • Energimærke
 • Seneste årsrapport
 • Budget for det kommende år
 • Referat fra senest afholdte ordinære generalforsamling og evt. senere ekstraordinære generalforsamling
 • Vedligeholdelsesplan, såfremt en sådan er udarbejdet
 • Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen
 • Nøgleoplysningsskema for den aktuelle bolig, der er til salg 
 • Vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger
 • Øvrigt relevant materiale


Alle ovennævnte dokumenter, undtaget godkendte forbedringer kan rekvireres ved henvendelse til administrator. Se Kontakt

2: Købesummen for en erhvervsandel aftales frit mellem køber og sælger. Der henvises dog til andelsboligforeningens regnskab med hensyn til størrelsen af andelenes værdi i foreningens formue. 

3: Overdragelsesaftalen udarbejdes af foreningens administrator.

Administrator har brug for følgende oplysninger for at kunne udarbejde overdragelsesaftalen:

 • Dato for overdragelse
 • Aftalt pris for andelen
 • Kontaktoplysninger på køber i form af CVR-nr., navn, adresse, tlf.nr. og mail
 • Oplysninger om branche samt anvendelse af lokale 


Overdragelsesaftalen med bilag sendes til underskrift hos køber, sælger og bestyrelse digitalt. 

Aftalen godkendes således af alle parter ved brug af NemID/MitID. 

Alle parter modtager efter sidste underskrift en mail med den underskrevne overdragelsesaftale og bilag.

4: Købesummen skal indbetales til foreningens konto senest 5 hverdage før overdragelsen.

Hvis overdragelsesaftalen bliver indgået mere end 2 uger før overtagelsesdagen, kan sælger forlange, at køber senest 7 hverdage efter aftalens indgåelse enten deponerer overdragelsessummen eller stiller standardbankgaranti for denne. Det
deponerede/garanterede beløb skal frigives til andelsboligforeningens konto senest 5 hverdage før overtagelsesdagen.

5: I forbindelse med erhvervelsen foretager bestyrelsen sammen med en synsmand besigtigelse af den overdragne andel til konstatering af, hvorvidt der er sket ændringer eller beskadigelse af ejendommens installationer.

Bestyrelsen tager desuden stilling til om det er nødvendigt med el- og vvs tjek i andelen i forbindelse med overdragelsen. 

Udgiften til disse syn deles ligeligt mellem køber og sælger.

6: Administrator sørger for udbetaling af købesummen til sælger med fradrag af eventuelle skyldige beløb til foreningen eller andre kreditorer, som har taget pant/udlæg i andelen.

Købesummen vil blive afregnet senest 10 hverdage efter overdragelsen. 

Foreningen har lov til at tilbageholde evt. beløb til sikkerhed for reparationer i forbindelse med manglende vedligeholdelse. 

7: Køber vil kort tid efter overdragelse få fremsendt andelsbevis.

8: I forbindelse med købers overtagelse af erhvervsandelen, oprettes der en erhvervsaftale mellem andelsboligforeningen og køber. Denne aftale vil blive fremsendt af administrator til underskrift digitalt på samme vis som selve overdragelsesaftalen.

9: I det omfang køber ønsker at den købte andel skal anvendes til anden branche end hidtil, kræver dette godkendelse af bestyrelsen.

10: Købers opmærksomhed henledes på, at bestyrelsen skal godkende såvel skiltning som eventuelle facadeændringer.

11: I det omfang salget af andelen medfører, at bestyrelsen må afholde udgifter til egen sagkyndig bistand, kan bestyrelsen kræve, at sælgeren af erhvervsandelen godtgør foreningens rimelige udgifter til egen sagkyndig bistand. Bestyrelsen skal straks underrette sælger i det tilfælde, at bestyrelsen ønsker at anvende sagkyndig bistand.

12: Bestyrelsen henleder parternes opmærksomhed på, at der ikke i A/B Aarhusgaarden må drives erhverv, der omfatter forarbejdning og salg eller anden håndtering af levneds- og nydelsesmidler. Dette medfører blandt andet, at erhvervsandelen ikke kan forvente godkendelse af disse til brug til restaurationer, pub- og fastfood-restauranter, pizzeriaer, cafeer, salatbar, smørrebrøds-, bager- og grøntforretning og is- og slikbutikker og lignende. Foreningen godkender heller ikke, at der drives erhverv med langtidsåbning, så som kiosker eller lignende.

Parternes opmærksomhed henledes på, at optikererhverv på grund af brancheklausul ikke kan godkendes, medmindre de nuværende andelshavere meddeler accept heraf.

13: Det bemærkes i øvrigt, at bestyrelsen har en generel bemyndigelse til at fastsætte vilkår ved afståelse af erhvervsandele, således at ændret brug ikke medfører forøget gene eller ulempe for foreningen eller medlemmerne.

Diverse gebyrer:

 • Overdragelsesgebyr kr. 7.500,00 (Betales af køber)
 • Afregningsgebyr kr. 3.750,00 (Betales af sælger) uanset pant eller ej
 • Erklæring om adkomst kr. 2.500,00
 • Fremsendelse af materiale til mægler kr. 2.500,00
 • Forgæves udarbejdelse af overdragelsesaftale kr. 5.000,00 (betales af sælger)
 • Rykkergebyr ved for sen betaling af boligafgift udgør i år 2022 kr. 291,00 pr. påkrav og reguleres løbende i takt med de lovbestemte satser i lejelovgivningen jf. LL §182 stk. 2

Opdateret september 2022