Fremleje

Efter foreningens vedtægter er formålet med foreningen at eje og drive ejendommen, hvor den enkelte andelshaver ikke alene har ret til at bebo sin lejlighed, men direkte har pligt til at bebo denne, jfr. vedtægtens § 3.

Foreningens medlemmer har derfor som udgangspunkt ikke ret til at drive udlejningsvirksomhed ved at fremleje eller udlåne sin lejlighed, men kan kun undtagelsesvis i de særlige situationer, der fremgår af vedtægtens § 10 foretage fremleje eller udlån.

Fremlejeretten er begrænset til at angå de særlige situationer, hvor den almindelige lejelovgivning kan give ret til fremleje.

Erhvervsandelslejligheder

Indtil 1/1 2000 var reglerne i Lejelovens § 69 og 70 også gældende for erhvervslejemål med mindre andet var aftalt. Efter 1/1 2000 er den nye Erhvervslejelov gældende for disse lejemål og indeholder ingen regler om fremleje, hvorfor dette efter 1/1 2000 har været et rent aftalespørgsmål. Regelgrundlaget for erhvervsandelslejligheder er herefter vedtægtens § 10.3, hvorefter der ingen ret er til fremleje, hverken helt eller delvis.

Dog har bestyrelsen kompetence til undtagelsesvis at give et medlem tilladelse til eventuel fremleje for en kortere periode, når særlige forhold begrunder dette og på vilkår som fastsættes af bestyrelsen.

Boligandelslejligheder

For disse findes reglerne i Lejelovens § 69 og 70, hvortil der i vedtægtens § 10, stk. 1, er henvist.

Fremleje af boligandelslejligheder skal således både overholde reglerne i vedtægternes § 10 og begrænsningerne i Lejelovens § 69 og 70, hvorefter reglerne kan beskrives således:

1. Fremlejeaftaler skal altid indgås skriftligt og andelshaveren skal inden fremlejeperiodens begyndelse tilsende bestyrelsen en kopi af fremlejeaftalen. Bestyrelsens tilladelse skal i alle tilfælde indhentes inden fremlejeperiodens begyndelse.

2. Fremleje af hele lejligheden er efter Lejelovens § 70 begrænset til 2 år, men herudover skal det over for bestyrelsen dokumenteres, at årsagen til fremleje er et midlertidigt fravær, som er påtvunget andelshaveren, som følge af sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende situationer.

3. Delvis fremleje foreligger, når en andelshaver kun udlejer en del af sin lejlighed og i så fald er fremlejeretten begrænset til halvdelen af lejlighedens beboelsesrum, samt til at antallet af personer, der bor i lejligheden, ikke må overstige antallet af beboelsesrum. Bestyrelsen skal underrettes skriftligt om til hvem der udlejes – for at vi bl.a. kan holde styr på, hvem der har ret til at bruge de fælles faciliteter som vaskerum o.a.

4. Herudover kan fremleje ikke forventes tilladt. Bestyrelsen er dog af den opfattelse, at særlige forhold kan gøre sig gældende, således at der i særlige tilfælde kan dispenseres fra reglerne.

Lejelovens § 70 indeholder endvidere en generel bestemmelse om, at udlejeren (her: Bestyrelsen) kan modsætte sig fremlejeforholdet, hvis denne har rimelig grund hertil. Også ved fremleje af hele lejligheden gælder ovennævnte begrænsning om at antallet af personer i lejligheden ikke må overstige antallet af beboelsesrum.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at en andelshaver under fremleje af sin andel fortsat er direkte ansvarlig over for andelsboligforeningen og således bl.a. hæfter for betaling af boligafgiften. Når bortses fra bestyrelsens tilladelse, er fremleje således et forhold mellem en andelshaver og en fremlejetager, og fremlejetageren erhverver ikke nogen rettigheder over for andelsboligforeningen.

Det tilføjes, at det ingen forskel gør om fremlejeaftalen betegner sig som fremleje eller midlertidig udlån af lejligheden, idet reglerne er de samme.

Afslutningsvis præciseres det at overtrædelse af vedtægternes bestemmelser om fremleje kan sanktioneres efter vedtægternes § 18 med eksklusion af foreningen og dermed ophør af medlemmets brugsret og eventuelt tvangssalg.

Bestyrelsen, oktober 2005.