Vedtægter

Gældende pr. 18.6 2020

§ 1. Navn

Foreningens navn er Andelsboligforeningen Aarhusgaarden

Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

§ 2. Formål

2.1. Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. nr. 382 e, 382 d og 382 f Aarhus bygrunde, beliggende Frederiksgade 2 og Åboulevarden 43 og 45, Aarhus C.

§ 3. Medlemmer

3.1. Enhver, der er ejer af en andel i foreningen, er som andelshaver automatisk medlem af forenin-gen. Hvert medlem må kun have brugsret til én beboelseslejlighed og er forpligtet til at bebo lej-ligheden, jfr. dog § 10.

3.2. Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i § 3 stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 14.

§ 4. Hæftelse, gæld og optagelse af lån

4. 1. Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen, jfr. dog stk. 2.

4.2. Et medlem eller dennes bo hæfter efter stk. 1, første punktum, indtil nyt medlem har overtaget lejligheden og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

4.3. Andelsboligen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i Andelsboligforeningsloven. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler et gebyr for afgivelse af erklæringer til brug for tinglysning af pantebreve eller retsforfølgning i henhold til Andelsboligforeningslovens § 4 a, ligesom foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler for eventuel vurdering af forbedringer m.v.

§ 5. Andelen

5.1. Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til andelenes oprindelige indskud.

5.2. For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset kan bestyrelsen mod betaling af et gebyr udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

§ 6. Boligaftaler og erhvervsaftaler

6.1. Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse med hver andelshaver oprette en boligaftale, der indeholder bestemmelser om boligens brug m.v.

6.2. I forbindelse med afståelse af erhvervsandelshavere oprettes der mellem foreningen og den nye erhvervsandelshaver en erhvervsaftale, der indeholder bindende bestemmelser om udøvelse af erhvervsvirksomhed fra den/de pågældende erhvervsandele.

§ 7. Boligafgift

7.1. Boligafgiftens samlede størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Fordelingen af boligafgiften sker i forhold til andelenes andel i formuen, jfr. § 5, stk. 1.

7.2. En andelshaver er forpligtet til at betale boligafgift, indtil en ny andelshaver har overtaget andels-boligen, og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

7.3. Boligafgiften betales månedligt den 1. hverdag i måneden. Ved for sen betaling af boligafgift kan opkræves et gebyr svarende til det påkravsgebyr, der ifølge Lejelovgivning kan opkræves ved for sen betaling af leje.

§ 8. Vedligeholdelse mv.

8.1. Andelshaverne er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligerne/erhvervsandelene, bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlæg og fælles hovedforsynings- og afløbsledninger, og bortset fra udskiftning af hoveddør, samt vinduer og udvendige døre. Et medlems vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. Et medlems vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse som skyldes slid og ælde.

8.2. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at vedligeholde andre lokaler og områder som er knyttet til boligen med særskilt brugsret for medlemmet, såsom pulterrum, kælderrum og lignende.

8.3. Et medlem har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelses-arbejder som efter generalforsamlingens vedtagelse er pålagt medlemmerne.

Vedtages det på en generalforsamling at iværksætte forbedringer i ejendommen, kan et medlem ikke modsætte sig forbedringens gennemførelse i medlemmets lejlighed/erhvervsandel.

8.4. Al udvendig vedligeholdelse påhviler foreningen, herunder vinduer, døre og alle ejendommens hovedforsynings- og afløbsledninger. Bestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for vedligeholdelsesforpligtelsens omfang og afgrænsning.

8.5 Såfremt et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan medlemmet ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jfr. § 19.

§ 9. Forandringer

9.1. Medlemmerne er berettiget til at foretage forandringer i lejligheden. Inden forandringer udføres, skal disse anmeldes skriftligt til bestyrelsen med specifikation af hvilke forandringer, der ønskes udført. Arbejder der kræver byggetilladelse eller tilladelse fra offentlige myndigheder eller autorisation, kan ikke iværksættes, før byggetilladelsen m.v. har været forevist bestyrelsen. Forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter.

9.2. Ønskes forandringen udført af hensyn til ældre eller handicappedes særlige behov, kan bestyrel-sen betinge forandringernes gennemførelse af reetablering ved andelshavernes fraflytning.

9.3. Vurderer bestyrelsen, at den ansøgte forandring vil stride mod stk. 1, 2. pkt. eller forandringen vil medføre væsentlige gener for de øvrige beboere i ejendommen, kan bestyrelsen gøre indsigelse inden 3 uger efter anmeldelsen. Gør bestyrelsen indsigelse skal iværksættelse af forandringen udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget.

9.4. Andelshaverne i omkringliggende boliger/erhverv er forpligtet til at give adgang til andelen, hvis dette er nødvendigt for at udføre forandringen. Forandringen skal sikre mindst mulig gene for de berørte andelshavere. Reetablering i de omkringliggende boliger skal ske indenfor en rimelig frist fastsat af bestyrelsen. Adgang til boligen/erhverv skal varsles med 4 uger.

9.5. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere retningslinjer for fremgangsmåden og for grundlaget for værdifastsættelse og afskrivning heraf.

§ 10. Udlejning mv. (fremleje)

10.1. Et medlem kan fremleje eller udlåne sin lejlighed i samme omfang som en lejer kan efter lejelovgivningen. Fremlejeaftaler skal indgås skriftligt og medlemmet skal senest 3 uger før fremleje-periodens begyndelse tilstille bestyrelsen en kopi af fremlejeaftalen. Hvis en andelshaver har haft sin andelsbolig fremlejet, skal andelshaveren bebo boligen i minimum ét år, før ny fremleje kan godkendes. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet, men er ikke ansvarlig for, at lejelovgivningen, herunder reglerne om lejens fastsættelse, over-holdes. Herudover kan et medlem kun udleje eller udlåne sin lejlighed efter forudgående tilladelse fra bestyrelsen.

10.2. Andelslejligheder der er godkendt til erhvervsmæssig anvendelse kan hverken fremlejes, bortforpagtes, eller udlånes helt eller delvist uden tilladelse fra bestyrelsen, jfr. i øvrigt § 11.3.

§ 11. Husorden og bestemmelser vedrørende erhvervsudøvelse

11.1. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at fastsætte regler for husorden, herunder husdyrhold.

11.2. Generalforsamlingen bemyndiger endvidere bestyrelsen til at fastsætte regler for, at erhvervsandelslejligheder ved afståelse ikke må ændre karakter til en væsentlig ændret brug, som medfører forøget gene og ulempe for foreningen eller medlemmerne.

11.3. Erhvervsudøvelse skal til stadighed og i enhver henseende være lovlig og respektabel. Erhvervsudøvelsen må ikke være til gene ved lugt, støj m.v. for beboere eller andre erhvervsdrivende. Der må ikke drives erhverv med forarbejdning eller salg af ferske/friske fødevarer og/eller erhverv med langtidsåbning, så som kiosker, caféer, restauranter og lignende. Bestyrelsen bemyndiges til at afgøre, om erhvervsudøvelsen udøves inden for de angivne rammer.

11.4. I det omfang en erhvervsandelshaver ønsker at ændre forretningskoncept, skal bestyrelsen på forhånd godkende dette.

11.5. Erhvervslokaler mod gaden må kun benytte arealet under baldakinen til skiltning, undtaget her-fra dog flagning på de monterede stænger. Ændring af skiltning må kun finde sted med bestyrelsens samtykke.

11.6. Skiltning må ikke finde sted på ejendommens øvrige facade bortset fra vinduer.

§ 12. Overdragelse af andelen

12.1. Ønsker et medlem at fraflytte ejendommen, meddeler denne skriftligt bestyrelsen forslag til et nyt medlem. Samme ret har medlemmernes eventuelle bo. Medlemmerne kan uden fraflytning helt eller delvist overdrage sin andel til et husstandsmedlem.

12.2. Bestyrelsen skal godkende det pågældende nye medlem, der skal opfylde de almindelige vilkår for medlemskab og for så vidt angår erhvervsandele, de vilkår der er fastsat i erhvervsaftalen, ligesom bestyrelsen skal godkende de for overdragelsen aftalte vilkår. Et afslag fra bestyrelsen skal være sagligt begrundet.

§ 13. Overdragelsessum

13.1. Prisen for andelsboligen skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle aftaler efter stk. 3. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinjer:

  • A) Værdien af andelsboligen opgøres til den pris med eventuel prisudvikling, som senest er god-kendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Andelsboligens pris og eventuelle prisudvikling fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og andre aktiver samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. En eventuel reguleringsklausul i overdragelsesaftalen kan alene godkendes, såfremt der i aftalen er indsat et maksimum for reguleringsbeløbet.Reguleringsklausulens formulering skal godkendes af andelsboligforeningens bestyrelse, og bestyrelsen kan beslutte, at klausulen skal oprettes på en standardformular.

    Sker der inden næste generalforsamling væsentlige ændringer i foreningens forhold, som på-virker foreningens formue negativt, såsom et fald i ejendommens værdi, optagelse af nye lån eller væsentlige kursreguleringer, skal bestyrelsen nedsætte værdien af andelen til den maksi-malt lovlige pris ifølge andelsboligforeningsloven under hensyntagen til generalforsamlingsbe-stemte henlæggelser.

Herudover kan erhvervsandelshaverne beregne sig særskilt vederlag for goodwill og overtaget inventar.

  • B) Værdien af forbedringer, jf. § 9, ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage.
  • C) Værdien af inventar der er særskilt tilpasset eller installeret i andelsboligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage.

13.2. Værdiansættelse og fradrag efter stk. 1, litra B‑D fastsættes efter en konkret vurdering med udgangspunkt i det forbedringskatalog og de værdiforringelseskurver, der er fastlagt af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation som vejledende. Anskaffelsesprisen for eget arbejde ansættes til den svendeløn, ekskl. avance og offentlige afgifter, som et tilsvarende stykke arbejde ville have kostet.

13.3. Såfremt der samtidig med overdragelse af andelsbolig overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Erhverver skal indtil overtagelses-dagen frit kunne afvise eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige aftalte vilkår.

13.4. Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.

13.5. Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om fastsættelse af prisen for forbedringer, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være særligt sagkyndig med hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår, og som udpeges af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Voldgiftsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parterne. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller eventuelt pålægges én part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved voldgiften.

§ 14. Fremgangsmåden

14.1 Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med be-styrelsens påtegning om godkendelse. Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrel-sen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Overdragelses-aftalen skal bl.a. indeholde en opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelsboligen, forbedringer, inventar og løsøre, og eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand samt andelsboligforeningslovens bestemmelser om prisfastsættelse og straf.

14.2. Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret de dokumenter og nøgleoplysninger, der er krævet i den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andels-boliger udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter herunder andelsboligforeningens vedtægter, energimærke, seneste årsregnskab og budget, referat af seneste ordinære generalforsamling og eventuelle senere ekstraordinære generalforsamling samt vedligeholdelsesplan såfremt en sådan er udarbejdet. Erhververen skal endvidere have udleveret nøgleoplysnings-skemaer om andelsboligen og andelsboligforeningen samt en eventuel erklæring om ændringer i nøgleoplysningerne. Foreningen skal udlevere nøgleoplysningsskemaerne til den andelshaver der ønsker at sælge hurtigst muligt og senest 10 arbejdsdage efter anmodning. For nøgleoplys-ningsskema om andelsbolig til salg løber fristen for udlevering fra det tidspunkt, hvor foreningen har modtaget relevant dokumentation fra andelshaveren vedrørende forbedringer, tilpasset løsøre mv. Dokumenterne kan udleveres elektronisk.

Sker der inden næste generalforsamling væsentlige ændringer i foreningens forhold, som påvirker foreningens formue negativt, såsom et fald i ejendommens værdi, væsentlige kurs-reguleringer eller optagelse af nye lån, er bestyrelsen forpligtet til at udfylde og udlevere erklæring om væsentlige ændringer i nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen.

14.3 Foreningen kan kræve et gebyr for udarbejdelse af overdragelsesaftale. Foreningen kan end-videre kræve, at overdrageren refunderer udgifter til besvarelse af forespørgsel fra ejendoms-mægler m.m., samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller –auktion.

14.4. Overdragelsessummen skal senest 5 hverdage før overtagelsesdagen være indgået på for-eningens konto i pengeinstitut. Såfremt overdragelsesaftale indgås mere end 2 uger før over-tagelsesdagen, kan sælger forlange, at erhverver senest 7 hverdage efter aftalens indgåelse enten deponerer overdragelsessummen eller stiller standardbankgaranti for denne. Det deponerede/garanterede beløb skal frigives til andelsboligforeningen senest 5 hverdage før overtagelsesdagen.

14.5. Andelsboligforeningen afregner efter fradrag af sine tilgodehavender overdragelsessummen først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fra-flyttende andelshaver.

14.6. Bestyrelsen er ved afregning over for den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift, efterbetaling af varmeudgifter og lignende. Såfremt afregning med erhververens samtykke sker inden overtagelsesdagen, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af eventuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen.

14.7.  Snarest muligt efter erhververens overtagelse af andelsboligen skal erhververen med bestyrelsen gennemgå andelsboligen for at konstatere eventuelle mangler ved andelsboligens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med andels-boligen. Erhververen kan kun komme med mangelindsigelser i til og med 8 dage fra overtagelsesdagen. Foreningen skal gøre erhververens og foreningens eventuelle krav gældende over for sælger senest 14 dage efter overtagelsesdagen. Såfremt erhververen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvaren-de beløb ved afregningen til overdrageren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. Mangler der ikke har kunnet kon-stateres inden for fristen, skal erhververen efterfølgende gøre gældende direkte over for over-drageren.

For erhverv foretages dog kun syn for at konstatere, hvorvidt der er foretaget ændringer eller beskadigelse af ejendommens installationer.

14.8. Overdragelsessummen med eventuelle fradrag som nævnt i stk. 4-7 skal afregnes senest 10 hverdage efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen.

§ 15. Bestyrelsens salg af lejlighed

15.1. Har medlemmet ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin lejlighed indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed og de vilkår overdragelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 14.

15.2. Bestyrelsen kan i tilfælde af eksklusion eller misligholdelse af en erhvervsandel fastsætte en kortere frist.

§ 16. Dødsfald

16.1 I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægtefælle/registrerede partner være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.

16.2 Hvis der ikke efterlades ægtefælle/registrerede partner, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, kan andel og bolig overtages af nedennævnte, idet der gives fortrinsret i den nævnte rækkefølge.

A)Samlever, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde mindst 3 måneder.

B)Afdødes børn, børnebørn, forældre, søskende eller bedsteforældre.

C)Andre personer, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde i mindst 3 måneder.

D)Personer, som af den afdøde over for bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved hans død. Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen.

16.3 Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgående stykker berettigede personer finder §§ 13 og14 tilsvarende anvendelse. Ved arveudlæg til en af de efter forud-gående stykker berettigede personer finder §§ 13 og 14 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra  § 14 stk. 3‑5 om indbetaling og afregning, idet erhververen i disse tilfælde indtræder i afdødes forpligtelser over for foreningen.

16.4 Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter 3 måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i § 14.

§ 17. Samlivsophævelse

17.1 Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller/registrerede partnere er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.

17.2 Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før samlivsophævelsen.

17.3 Ved ægtefælles/registreret partners fortsættelse af medlemskab og beboelse af boligen skal begge ægtefæller/registrerede partnere være forpligtet til at lade fortsættende ægtefælle /registrerede partner overtage andel gennem skifte eller overdragelse. Ved overdragelse i henhold hertil eller ved overdragelse i henhold til § 17 stk. 2 finder §§ 13‑14 tilsvarende anvendelse. Ved fortsættende ægtefælles/registrerede partners overtagelse gennem ægtefælleskifte finder §§ 13 og 14 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra § 14 stk. 3‑7 om indbetaling og afregning, idet fortsættende ægtefælle/registrerede partner i disse tilfælde indtræder i tidligere andelshavers forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut.

§ 18. Opsigelse

18.1. Medlemmerne kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til lejligheden, men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 12 – 16 om overførsel af andel.

§ 19. Eksklusion, påkravsgebyr og erstatning

19.1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe medlemmets brugsret til ophør i følgende tilfælde:

1. Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift,
    påkravsgebyr eller andre skyldige beløb af enhver art.
2. Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt,
3. Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til de der efter lejelovens bestemmelser
    berettiger ejeren til at hæve eller opsige lejemålet,
4. Når et medlem optræder til væsentlig gene for andre medlemmer eller til gene for foreningen,
5. Når et medlem misligholder sine forpligtelser om fremleje/udlån, jfr. § 10,

Efter eksklusion kan bestyrelsen disponere efter reglerne i § 15, stk. 1.

19.2. Ved fremsendelse af påkrav om betaling efter § 19.1 nr. 1 er medlemmet endvidere forpligtet til at betale eventuelt opkrævet påkravsgebyr.

19.3. Bestyrelsen kan beslutte, at det medlem, der er skyldig i misligholdelse efter § 19.1. skal erstatte foreningen dennes eventuelle udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med misligholdelsen, som foreningen har afholdt, hvad enten misligholdelsen fører til eksklusion eller ej.

§ 20. Generalforsamling

20.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

20.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent,
2. Bestyrelsens beretning,
3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt
    godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen,
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om fastsættelse af
    boligafgiften,
5. Forslag,
6. Valg af bestyrelsen,
7. Valg af revisor,
8. Eventuelt.

20.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller 1/4 af medlemmerne af foreningen, eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.

§ 21. Dagsorden, forslag og stemmeberettigede

21.1. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær gene-ralforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Ved ordinære generalforsam-linger medsendes endvidere revideret underskrevet årsregnskab samt forslag til drifts- og likvi-ditetsbudget.

21.2. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller medlemmerne ved opslag på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

21.3. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller myndige husstandsmedlemmer. De(n) adgangsberet-tigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver, der ikke kan tage ordet eller stille forslag. Administrator, revisor samt personer, der er indbudt af bestyrelsen har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Der udarbejdes referat om det på general-forsamlingen passerede.

21.4. Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan give fuldmagt til sin ægtefælle/registrerede partner, et myndigt husstandsmedlem, en anden andelshaver eller til bestyrelsen.

§ 22. Afstemningsregler

22.1. Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør, vedtægtsændring, salg eller belåning af fast ejendom eller foreningens opløsning. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være til stede.

22.2. Forslag om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør, vedtægtsændringer, salg eller belåning af fast ejendom eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og med mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne til stede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt. Endvidere kræves 2/3 flertal til ændring af andelenes indbyrdes værdi.

22.3. Påtagelse af personlig hæftelse for medlemmerne kræver enighed blandt foreningens medlem-mer. § 22.3. kan alene ændres ved enighed blandt samtlige foreningens medlemmer.

§ 23. Dirigent og referat

23.1. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

23.2. Generalforsamlingen vælger en referent, der skriver referat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af referenten, dirigenten og hele bestyrelsen.

§ 24. Bestyrelsen

24.1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen består af 3 – 5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens flertal skal være boligandelshavere. Administrator kan ikke være bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og en sekretær.

24.2. Generalforsamlingen vælger desuden en eller to suppleanter.

24.3. Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges medlemmer og disses myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges en person fra hver husstand. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

24.4. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes til en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer.

Valg af nyt bestyrelsesmedlem, i stedet for et fratrådt medlem, sker kun for den resterende del af den fratrådte valgperiode.

§ 25. Habilitet, mødereferat og forretningsorden

25.1. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt vedkommende eller en person, som vedkommende er beslægtet eller besvogret med, eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

25.2. Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

25.3. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 26. Bestyrelsesmøder og beslutninger

26.1. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det.

26.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden er til stede.

Beslutningen træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens, eller i hans forfald, næstformandens stemme udslaget.

§ 27. Tegningsregel

27.1. Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 28. Regnskab

28.1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen.

28.2. Bestyrelsen foreslår i forbindelse med årsregnskabet, hvilken metode der skal anvendes ved fastsættelse af andelenes værdi, samt hvilken værdi andelene herefter skal have. Som note til årsregnskabet oplyses generalforsamlingens beslutning om andelenes værdi og om hvilken metode der er anvendt ved fastsættelsen.

28.3. Hvert år medtages i balancen et beløb til hensættelse i en fond som særlig post. Fonden kan efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til vedligeholdelse, genopretning, forbedringer og fornyelser. Beløbets størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Det i fonden opsparede beløb kan ikke medregnes ved beregning af andelsværdien.

§ 29. Administration

29.1. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at antage en professionel ejendomsadmini-strator, der har tegnet ansvars- og garantiforsikring til som administrator at forestå ejendommens almindelige og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om dennes opgaver og beføjelser.

29.2 Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar over for foreningen, andels-haverne og tredjemand, tegner foreningen sædvanlig ansvars- og besvigelsesforsikring. Forsikringssummens størrelse skal oplyses i en note til årsrapporten.

§ 30. Kommunikation

30.1 Bestyrelsen, ejendomsadministrator og andelshaverne er berettiget til at fremsende alle dokumenter, meddelelser, indkaldelser, forslag, opkrævninger m.v. digitalt eller fremlagt via foreningens hjemmeside.

30.2 Alle andelshavere skal om muligt oplyse e-mail adresse eller tilsvarende digital kommunikation til bestyrelsen. En andelshavere har selv ansvaret for at underrette bestyrelsen om ændringer i oplysningerne.

30.3 Meddelelser og dokumenter, som er sendt til den oplyste e-mailadresse eller tilsvarende digital kommunikation, skal anses som fremkommet til andelshaveren, bestyrelsen eller administrator, ligesom dokumenter fremlagt via foreningens hjemmeside skal anses for fremkommet. I sidst-nævnte tilfælde skal der dog sendes digital meddelelse til andels haverne med henvisning til fremlagte dokumenter på hjemmesiden.

30.4 Indkaldelse til generalforsamling og andre informationer af væsentlig karakter skal bestyrelsen bekendtgøre ved opslag, så andelshaverne uden e-mail adresse eller tilsvarende digital kommunikation kan rekvirere materialet hos bestyrelsen eller ejendomsadministrator.

30.5 Bestyrelsen, ejendomsadministrator og andelshaverne er uanset pkt. 30.1 til 30.4 berettiget til at give meddelelse m.v. ved almindelig post.”

§ 31. Revision

31.1. Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at revidere års-regnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol.

31.2. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor.

§ 32. Opløsning

32.1. Opløsningen ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

32.2. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse.