Køb, salg, lån

Vejledning vedrørende salg af boligandele

Reglerne for salg af andele findes dels i lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber, bekendtgørelse nr. 1539 om oplysningspligt ved salg af andelsboliger og i foreningens vedtægter.
Når du skal sælge din andel, bør du være opmærksom på følgende fremgangsmåde:

1. Inden en aftale om salg underskrives, skal du dels indhente et skema med nøgleoplysninger hos administrator (skema 2), som skal udleveres senest 10 arbejdsdage efter at skemaet er bestilt. 
Endvidere skal du til køberen udlevere en kopi af nærværende salgsvejledning, samt nedennævnte oplysninger/bilag 1 – 10. Disse skal kun udleveres til køberen, som bekræfter, at han har modtaget samtlige oplysninger i forbindelse med underskrift på overdragelsesaftalen. 
Aftalen underskrives i 4 ligelydende eksemplarer på den af andelsboligforeningen udarbejdede standardformular, der vedlægges i fire eksemplarer. 
Det er vigtigt, at alle punkterne i aftalen udfyldes.

2. Prisen på andelen må max. udgøre den værdi, der er fastsat på den ordinære generalfor- samling – bortset fra værdien af eventuelle forbedringer, løsøre m.v., der alle skal godkendes af bestyrelsen. (Der henvises til vedlagte retningslinjer for værdiansættelsen af forbedringsarbejderne.) 
Prisen i et kalenderår er altså den samme, uanset om overdragelsen finder sted f.eks. 1/7 eller 1/12 i et kalenderår, og den fastsatte pris baserer sig på det godkendte årsregnskab for det forrige kalenderår. 
Indgås der aftale om salg således at overtagelse af andelen først finder sted i et nyt kalenderår, kan det aftales, at prisen efterfølgende reguleres til den pris for andelen, der fastsæt- tes af generalforsamlingen i det kalenderår, hvor overdragelsen reelt finder sted.

3. De fire eksemplarer af aftalen skal indleveres til administrator. Aftalen skal derefter godkendes af bestyrelsen, hvorefter der udleveres et eksemplar af aftalen til de to parter, samt til administrator, idet det sidste eksemplar opbevares af bestyrelsen.

4. Købesummen skal altid indbetales til administrator, der først vil udbetale beløbet til sælger efter de nedennævnte retningslinjer:
4a. Sælger skal indlevere sit andelsbevis til administrator for at få salgssummen udbetalt.
4b. Inden udbetaling skal bestyrelsen sammen med køberen syne andelen og der skrives 
en    synsrapport, som underskrives af køber. Der skal endvidere til administrator foreligge en skriftlig erklæring fra bestyrelsen om, at beløbet kan udbetales, eventuelt med fra- drag af beløb til sikkerhed for reparation af manglende vedligeholdelse.

5. Køber vil senere få fremsendt andelsbevis, når følgende ekspeditioner er foretaget:
5a. Administrator vil påføre andelsbeviset påtegning om transport til køber. Denne transport skal underskrives af bestyrelsen/administrator.
5b. Samtidig med fremsendelse af andelsbeviset vil der blive medsendt en regning til køber til dækning af overdragelsesomkostningerne.

6. Er andelsbeviset bortkommet, skal sælger, inden der foretages udbetaling af salgssummen, underskrive særskilt erklæring om andelsbevisets bortkomst.
Sælger skal betale omkostningerne ved oprettelse af nyt andelsbevis, hvilke omkostninger vil blive modregnet i salgssummen.

7. I forbindelse med købers overtagelse og indflytning i den til andelen knyttede lejlighed, skal der oprettes en boligaftale mellem andelsboligforeningen og køber. Denne aftale vil om muligt blive udarbejdet inden indflytningen i lejligheden.

8. Det er muligt for køber at optage lån med pant i andelen til finansiering af købet, jfr. Orientering om lån mod pant i andelen og om retsforfølgning (udlæg).

9. Sælger er forpligtet til at udlevere følgende bilag til køber:

#0. Købsaftale. *
#1. Foreningens vedtægter. *
#2. Seneste årsregnskaber og budget. (kontakt bestyrelsen) *
#3. Referat af seneste ordinære generalforsamling og eventuelle senere ekstraordinære 
generalforsamlinger. *
#4. Vedligeholdelsesplan, såfremt en sådan er udarbejdet. (kontakt bestyrelsen) *
#5. Energimærke. *
#6. Nøgleoplysninger om andelsboligforeningen (skema 1). *
#7. Nøgleoplysninger om den andelsbolig der overdrages (skema 2).
#8. Erklæring fra andelsboligforeningen (skema 3) såfremt der er sket væsentlige ændringer i 
nøgleoplysninger siden senest godkendte regnskab. (Udleveres af administrator).
#9. Dokumenter om fortrydelsesret. *
#10. Oplysninger om andelsboliglovens regler i §§ 5, 15 og 16 om prisfastsættelse, straf og adgang 
til at hæve aftalen. *
#11. Afskrivningsformular hvis der er aftalt tillæg for forbedringer. *

De med stjerne markerede oplysninger findes på foreningens hjemmeside www.aarhusgaarden.dk.

Diverse gebyrer:
Overdragelseshonorar andrager 6.250 kr. der opkræves direkte hos køber. Hertil kommer kr. 1.875 kr. såfremt der skal noteres adkomst i boligen. Udarbejdelse og fremsendelse af materiale til ejendomsmægler andrager 3.125 kr. der opkræves hos sælger. Afregning af handlen til sælger/ dennes pengeinstitut andrager 1.875 kr. og 2.500 kr. såfremt der er pant i boligen og derfor skal afregnes til panthaver og ske aflysning i tingbogen. Hertil kommer de positive udlæg til 3. person såsom 187,50 kr. til tingbogsattest.

Rykkergebyr ved for sen betaling af boligafgift udgør i år 2015 275 kr. pr. påkrav og reguleres løbende i takt med de lovbestemte satser i lejelovgivningen jf. LL §93 stk. 2

December 2015

Vejledning vedrørende salg af erhvervsandele

I forbindelse med overdragelse af erhvervsandele i andelsboligforeningen skal parterne være opmærksomme på følgende regler. Der henvises i øvrigt til andelsboligforeningens vedtægter:

1. Overdragelsesaftalen udarbejdes af foreningens administrator og fremsendes pr. mail til parterne.

2. Købesummen for en erhvervsandel aftales frit mellem køber og sælger. Der henvises dog til andelsboligforeningens regnskab med hensyn til størrelsen af andelenes værdi i foreningens formue. Overdragelsesaftalen returneres efter underskrift til administrator. Aftalen skal godkendes af bestyrelsen. Når godkendelsesproceduren er tilendebragt og bestyrelsen har godkendt erhverver samt aftalen i øvrigt, modtager hver af parterne et eksemplar forsynet med bestyrelsens underskrift pr. mail.

3. I forbindelse med erhvervelsen foretager bestyrelsen syn af den overdragne andel til konstatering af, hvorvidt der er sket ændringer eller beskadigelse af ejendommens installationer.

4. I det omfang køber ønsker at den købte andel skal anvendes til anden branche end hidtil, kræver dette godkendelse af bestyrelsen.

5. Købers opmærksomhed henledes på, at bestyrelsen skal godkende såvel skiltning som eventuelle facadeændringer.

6. I det omfang salget af andelen medfører, at bestyrelsen må afholde udgifter til egen sagkyndig bistand, kan bestyrelsen kræve, at sælgeren af erhvervsandelen godtgør foreningens rimelige udgifter til egen sagkyndig bistand. Bestyrelsen skal straks underrette sælger i det tilfælde, at bestyrelsen ønsker at anvende sagkyndig bistand.

7. Bestyrelsen henleder parternes opmærksomhed på, at der ikke i A/B Aarhusgaarden må drives erhverv, der omfatter forarbejdning og salg eller anden håndtering af levneds- og nydelsesmidler. Dette medfører blandt andet, at erhvervsandelen ikke kan forvente godkendelse af disse til brug til restaurationer, pub- og fastfood-restauranter, pizzeriaer, cafeer, salatbar, smørrebrøds-, bager- og grøntforretning og is- og slikbutikker og lignende. Foreningen godkender heller ikke, at der drives erhverv med langtidsåbning, så som kiosker eller lignende.

Parternes opmærksomhed henledes på, at følgende erhverv på grund af brancheklausul ikke kan godkendes, medmindre de nuværende andelshavere meddeler accept heraf – optiker og lingeri.

8. Det bemærkes, at bestyrelsen i øvrigt har en generel bemyndigelse til at fastsætte vilkår ved afståelse af erhvervsandele, således at ændret brug ikke medfører forøget gene eller ulempe for foreningen eller medlemmerne.

9. Sælger skal indlevere sit andelsbevis til administrator, som efter godkendelse af erhverver og aftale udsteder et nyt til erhverver.

10. Foreningens omkostninger til administrator for udarbejdelse af overdragelsesaftale og ekspedition betales af erhverver med kr. 6.250,00 inkl. moms. Herudover betales 1.875 kr., såfremt der skal udstedes adkomsterklæring. Sælger betaler kr. 3.125 inkl. moms + positivt udlæg til andelsboligbogsattest med kr. 187,50.

Juni 2016