Aarhusgaarden A-Z

Administrator

Administrator varetager den daglige administration af boligforeningen, herunder opkrævning af boligafgift, udsendelse af rykkere, udfærdigelse af varmeregnskab, indkrævning af kabel-TVafgift m.m. I forbindelse med køb og salg står administrator for overdragelse af andelen. Administrator leverer desuden juridisk bistand og vejledning til bestyrelsen.

Se administrators kontaktinformation under Kontakt

Affald

Affaldsskakten til husholdningsaffald findes på reposen mellem etagerne i hver opgang. Al affald, der kastes i skakten, skal være i lukkede poser. I gården findes et antal affaldscontainere, der kan anvendes hvis affaldet er uegnet eller for stort til skakten.

 Storskrald er beboerne selv ansvarlige for at fjerne. Afhentning af storskrald sker efter aftale med kommunen. For at sikre afhentningen og undgå misforståelser anbefales det at angive afhentning  på adressen Frederiksgade 2 ved reklamesøjlen. Årsagen hertil er at kommunens chauffører har svært ved at finde Åboulevarden nummer 43 og 45. Nærmere information findes på Aarhus kommunes hjemmeside og de kan desuden kontaktes på tlf. 87441144. Storskraldsordningen gælder dog ikke byggeaffald herunder køkken- og badeværelseselementer, som man selv er ansvarlig for at bortskaffe.

Papir og papaffald som er egnet til genbrug (f.eks. aviser) kan lægges i de i gården opstillede papircontainere.

 Flasker og glas til genbrug kan afleveres i flaskecontaineren i Christiansgade/Åboulevarden.

 Batterier kan afleveres i containeren i Christiansgade/Åboulevarden.

Belåning af andel

Ønsker køberen af en andel at finansiere købet helt eller delvist ved belåning af andelen, sker dette ved at køberen henvender sig til sit pengeinstitut eller en kreditforening og udleverer de oplysninger, som långiveren ønsker. Sådanne oplysninger er typisk dem, som køber får udleveret af sælger i forbindelse med salg, og som findes omtalt i foreningens: 
“Vejledning vedrørende salg af boligandele i Andelsforeningen Aarhusgaarden” 
samt “Orientering om lån mod pant i andelen”.

 Eksisterende andelshavere har mulighed for at optage lån med pant i andelen og derved belåne den aktuelle friværdi.

I forbindelse med pantsætning er en adkomsterklæring nødvendig. Denne skal dokumentere, at den pågældende person er berettiget til at pantsætte andelen og at betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Adkomsterklæringen kan, mod et gebyr, rekvireres hos administrator.

Bestyrelsen

Aarhusgaardens bestyrelse består af fem personer, der vælges blandt andelshaverne af generalforsamlingen. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder ca. en gang om måneden, og ellers når der er specielle behov herfor. Henvendelse til bestyrelsen kan ske til ethvert medlem af bestyrelsen, skriftligt eller mundtligt. Bestyrelsen skal inddrages i forbindelse med salg af andelen, værelsesudlejning, fremleje af andelen, ombygninger og vurdering af forbedringer.

Se hvordan du kan kontakte bestyrelsen under Kontakt

Boligafgift

Boligafgiften betales til Reg.nr. 3627 kontonr. 3258151534 i Danske Bank senest 3. hverdag i måneden. Ved brug af indbetalingskort fremgår forfaldsdatoen af indbetalingskortet. Betalingen kan arrangeres med betalingsservice. Restance med boligafgiften vil afføde en rykker fra administrator med pålagt gebyr. Manglende betaling af boligafgift vil i sidste instans medføre eksklusion af boligforeningen med salg af andelen til følge.

Boligaftale

Efter overtagelse af andel udfærdiges en boligaftale af administrator, hvori gældende vilkår for brugen af andelen angives.

Cykler

Der findes cykelstativer i gården. Adgang til gården sker for cykler gennem Frederiksgadeporten. Adgang må ikke finde sted gennem de relativt snævre Åboulevard-indgange pga. risikoen for at skamfere opgangene. Cykler må ikke parkeres i opgangene og Frederiksgadeporten eller henstilles på gaden, så de er til gene for de forretningsdrivende eller hindrer den fri passage gennem gadedørene og porten.

Pladserne i cykelstativerne i gården er nummereret, hvilket skal respekteres. Såfremt en andelshaver har behov for en cykelplads eller behovet ændres, skal der rettes henvendelse til bestyrelsen.

Dørtelefon

Se brugsanvisning til dørtelefon her:

Elevatorerne

Elevatorerne er af ældre dato, men opfylder selvfølgelig alle sikkerhedsmæssige krav. De må ikke overbelastes hverken ved person- eller godstransport. Vær varsom med genstande, der kan skade elevatorerne indvendigt. Eventuelle skader vil blive forlangt udbedret af skadevolder.

Det er hændt, at der er forekommet driftsstop. Hvis elevatoren er ude af drift, kan viceværten kontaktes. 

I tilfælde af at man sidder fast i elevatoren, er der i hver elevator en telefonlinje, så man kan tilkalde hjælp via vagtcentralen.

Se hvordan du kontakter viceværten under Kontakt

Elinstallationer

Målerskabene findes i opgangene ved entredørene. For nogle forretningsdrivendes vedkommende findes målerskabene i kælderen Åboulevarden 43 og 45. Ved salg af andele skal elmåleren aflæses af sælger og det nye ejerforhold meddeles NRGI af hensyn til opkrævningen for el.

Det påhviler andelshaveren at vedligeholde elinstallationerne i andelen.

Energimærkning

Her kan den lovpligtige energimærkning ses:

Fællesrum

I kælderen (nedgang i gården ud for Åboulevarden 43) har foreningen et fællesrum, der kan anvendes til kortvarige reparationer og istandsættelse. Oprydning er nødvendig efter endt brug.

Flasker

Se affald.

Fremleje

Se siden Fremleje

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år i april og indvarsles senest to uger forinden med omdeling af dagsorden (se vedtægterne) og relevant materiale, herunder regnskab og budget samt den årlige vurdering af ejendommen og værdiansættelsen af den enkelte andel.

Grill

På tagterrassen er der opstillet en grill til fælles afbenyttelse. For at alle kan have glæde af den, er det nødvendigt at rengøre grillen efter brug.
Bemærk at grillstarter, engangsgrill og lignende ikke må placeres på terrassens belægning, da belægningen ikke kan tåle høje temperaturer.

Hvis flasken med gas løber tør mens man griller, står der en reserveflaske med gas inde i reolen når man går ud på tagterrassen mod Frederiksgade.

Den, der skifter flasken, er ansvarlig for at bytte den tomme flaske til en fyldt. På den måde undgår vi at løbe tør for gas til grillen.

Gas kan eksempelvis købes i Silvan.

Udlægget for gassen refunderes ved at aflevere kvittering til bestyrelsen med angivelse af kontonummer til den konto pengene skal overføres til. Beløbet overføres fra administrator og forvent ekspeditionstid.

Gulvafslibning

Gulvafslibning bør udføres af professionelle og i så begrænset omfang som muligt. Se vedligeholdelse af andelen.

Håndværkere

Andelshaveren afholder selv udgiften til håndværkere rekvireret i forbindelse med lejlighedens almindelige vedligeholdelse. Hvis det vurderes at en håndværker er påkrævet i forbindelse med et forhold, det påhviler andelsboligforeningen at afholde, rekvireres håndværkeren af viceværten eller bestyrelsen. Dvs. man kan ikke selv tilkalde en håndværker og regne med at få udgiften refunderet.

Husleje

Se under punktet Boligafgift

Husorden

Husordenen er vedlagt som bilag.
 Gentagne overtrædelser af husordenen kan meddeles til viceværten eller skriftligt til bestyrelsen. I særligt alvorlige tilfælde kan eksklusion komme på tale “når et medlem optræder til væsentlig gene for andre medlemmer eller til gene for foreningen” (Se vedtægternes § 18).

Istandsættelse og forandring

Hvis du har en boligandel eller en erhvervsandel i ABF Aarhusgaarden må du gerne istandsætte og forandre andelen udover almindelig kosmetisk istandsættelse, men du skal have tilladelse fra andelsboligforeningens bestyrelse, før du går i gang med arbejdet. I nogle tilfælde kræver det også en byggetilladelse fra kommunen.

Se også: Istandsættelse og forandring

Kabel-TV

Andelsboligforeningen er tilsluttet kabel TV. Ved tilslutningen ønskede de forretningsdrivende ikke at være med, hvorfor de ikke er tilsluttet. Tilslutning kan etableres mod betaling af installationen. Gennemboring af ydermuren og betonmarkisen i den forbindelse skal aftales med bestyrelsen. Kabel TV afgiften opkræves månedligt sammen med boligafgiften.

Har du tekniske problemer med dit kabel TV, så skal du rette henvendelse til Yousee. Har du ønske om at skifte imellem de tre kanalpakker, der som standard er adgang til, så skal du rettet henvendelse til Administrator. Du skal være opmærksom på, at skift af kanalpakke vil være pålagt et gebyr.

Kæledyr

Kæledyr er tilladte. Der henvises til husordenens beskrivelse af dyrehold.

Navneskilt

Udenfor entredøren skal der være et navneskilt. Papirlapper må ikke benyttes som navneskilt, heller ikke af lejere af værelser eller ved fremleje af andelen. Navneskilte ved dørtelefonen, placeret ved indgangene til ejendommen, opsættes ved henvendelse til viceværten. Navneskilt til postkasse kan laves udfra dette dokument (link til PDF)

Nøgler

Kopier af nøgler kan rekvireres hos viceværten mod betaling.

Parkering

Det er ikke tilladt at parkere motoriserede køretøjer såsom biler og motorcykler mv. i gården. For parkering af disse henvises til offentlige P-pladser eller udlejningspladser.

Pulterrum

Til hver beboelsesandel hører et pulterrum på loftet. Gangarealet i forbindelse med pulterrummene skal holdes fri for effekter pga. brandfare.

Salg af andele

Andelshaveren bestemmer selv til hvem andelen skal sælges. Ved salg skal bestyrelsen godkende den maksimalt tilladelige salgspris som en sum af andelens værdi og eventuelle forbedringer minus afskrivninger af forbedringer.

Se også
“Vejledning vedrørende salg af boligandele i Andelsboligforeningen Aarhusgaarden”

samt
“Retningslinier for fastsættelse af forbedringstillæg”

Snarest muligt efter køberens overtagelse af lejligheden skal denne med bestyrelsen gennemgå lejligheden, for at konstatere eventuelle mangler ved lejlighedens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med lejligheden (se også vedtægternes § 15).

Skader

Beboerne er forpligtet til hurtigst muligt at melde skader og mangler, som det påhviler foreningen at udbedre, til viceværten eller bestyrelsen.
Skader og mangler, som det ifølge lejeloven påhviler beboerne selv at udbedre, skal rettet hurtigst muligt, da eventuelle skadefølger, f.eks. vandspild, berettiger foreningen til at kræve erstatning af skadevolderen.
Rekvirerer man VVS-håndværkere, skal der gives besked til viceværten senest dagen før i de tilfælde, hvor arbejdet kræver adgang til ejendommens installationer.
Skillefladen mellem andelshaverens og andelsboligforeningens ansvar går ved T-stykkerne på stigerørene og ved faldstammen.

Skiltning

I henhold til vedtægterne skal skiltning ved butikkerne godkendes af bestyrelsen. Man kan altså ikke sætte et hvilket som helst skilt op. Dette gælder såvel for skiltning på facaden som i opgangene.

Storskrald

Beboere skal selv bestille afhentning af storskrald på Aarhus Kommunes hjemmeside. For at sikre afhentningen og undgå misforståelser anbefales det at angive afhentning  på adressen Frederiksgade 2 ved reklamesøjlen. Årsagen hertil er at kommunens chauffører har svært ved at finde Åboulevarden nummer 43 og 45. Se også under “Affald”.

Syn

Syn af andel i forbindelse med overtagelse: Se “Salg af andel”.

Tagterrasser

Tagterrasserne kan benyttes af alle andelshavere. Andelsboligforeningen har opstillet havemøbler og grill til fælles afbenyttelse.

Hold belægningen på tagterrassen i god stand.

Vi beder jer derfor om følgende:

  • Sæt ikke grill direkte på belægningen
  • Skod ikke cigaretter på belægningen
  • Ryd op efter Jer
  • Stil borde, stole og hynder på plads efter brug

Hvis uheldet er ude, specielt hvis belægningen tager skade, så meld det straks til Viceværten.

Bemærk venligst at eftersom tagterrassens belægning ikke tåler høje temperaturer, må varme genstande (eksempelvis engangsgrill, grillstarter, fyrværkeri) ikke stilles på belægningen.

Tilstandsvurdering

I året 2010 fik vi ud arbejdet en tilstands rapport på ejendommen, se den her:
Tilstandsrapport

Udlejning

Udlejning af et værelse meddeles til bestyrelsen. De andre beboere i opgangen gøres opmærksom på det nye ansigt i opgangen f.eks. ved opslag på opslagstavlen ved vaskerummet.

Se desuden “Fremleje”.

Varme

Der betales månedlige a conto varmebidrag, og en gang årligt aflægges et varmeregnskab, hvor det opgøres om der skal ske tilbagebetaling eller ekstraopkrævning. Der betales i forhold til andelens størrelse og antallet af haner. Der er en vis automatik i styringen af varmeanlægget i forhold til udetemperaturen og vindhastigheden. Varmen sænkes om natten.

Vaskerum

Foreningen har fælles vaskefaciliteter på 6. sal i hver opgang. Vaske- og tørremaskinerne må benyttes af boligandelenes beboerne i tidsrummet fra kl. 7:00 til 20:30 på alle ugens dage. Erhvervsandelene har ret til at benytte vaske- og tørremaskinerne i et af foreningens vaskerum mellem kl. 10:00 og 12:00 på hverdage. Erhvervsandelene må kun vaske tøj og andet, der relaterer sig til erhvervsdriften.

Tidsrummet for at vaske skal overholdes af hensyn til beboerne under vaskerummet, da der er meget lydt. Af samme grund bør det tilstræbes, at færdsel i vaskerummet udenfor vasketiden sker så stilfærdigt som muligt.

Det påhviler brugerne at sørge for rengøring af vaskerummene efter brug og fjerne tom emballage. I regn, sne-, frost- og stormvejr skal vinduerne i vaske- og tørrerum holdes lukkede.

Se i øvrigt opslag ved/i vaskerum angående brug af vaskefaciliteterne. Se endvidere foreningens husorden.

Uregelmæssigheder med vaskemaskinen eller tørretumbleren rapporteres til viceværten.

Vedligeholdelse

I henhold til vedtægternes § 8 har andelshaveren pligt til at vedligeholde andelen:

”Foreningens medlemmer er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse indvendigt i boligen/erhvervsandelen, bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlæg og fælles forsynings- og afløbsledninger, og bortset fra udskiftning af hoved- og bagdør, samt vinduer og udvendige døre. Et medlems vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. Et medlems vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse som skyldes slid og ælde” (Vedtægternes § 8.1).

”Al udvendig vedligeholdelse påhviler foreningen, herunder vinduer, døre og alle ejendommens hovedforsynings- og afløbsledninger. Bestyrelsen kan fastsætte retningslinier for vedligeholdelsesforpligtelsens omfang og afgrænsning” (Vedtægternes § 8.4).
Det vil sige, at andelshaveren f.eks. har pligt til at foretage den fornødne vedligeholdelse af vægge, lofter og gulve, samt at vedligeholde og forny elinstallationer, hårde hvidevarer og sanitet i andelen.

Se “Forbedringer”.
Se i øvrigt “Retningslinier for fastsættelse af forbedringstillæg”.

Venteliste

Andelsboligforeningen Aarhusgaarden har ingen venteliste for boligsøgende. Det er derfor ikke muligt at blive skrevet op til en bolig i foreningen. Af samme årsag vil skriftlige henvendelser vedrørende opskrivning generelt ikke blive besvaret.

Vicevært

Viceværten er ansat af bestyrelsen og referer til bestyrelsen.
Viceværtarbejdet består i at holde orden i ejendommen og medvirke til at holde den i god stand.
Det omfatter følgende opgaver:

  • Tilsyn med ejendommen og de tekniske installationer, herunder varmeanlæg, vandforsyning, faldstammer, elevatorer og vaskerumsmaskiner
  • Tømning af affaldsskakter
  • Ansvaret for trappevask
  • Renholdelse af ejendommens fællesarealer: tagterrasser, gård, gange til pulterrum
    NB! Renholdelse af vaskerum påhviler brugerne af vaskerum.

Derudover bistår viceværten bestyrelsen i planlægningen af vedligeholdelse og forbedring af ejendommen og i gennemførelsen af disse opgaver.

Vinduer

Udvendig vedligeholdelse af vinduerne, herunder udskiftning af termoruderne, påhviler andelsboligforeningen. Hvis en termorude er defekt meddeles dette til viceværten. Almindelig vedligeholdelse af vinduerne påhviler andelshaverne.

WWW

Andelsboligforeningen har sin egen hjemmeside: www.aarhusgaarden.dk, hvor man bl.a. kan finde foreningens vedtægter, vejledninger, diverse formularer samt information af generel karakter.